ZAŠTITA NA RADU

Prema članku 27. (NN 94/18) Zakona o zaštiti na radu svi poslodavci dužni su osposobiti radnike za rad na siguran način prije početka rada, kod promjena u procesu rada, uvođenja nove radne opreme ili njezine promjene, kod uvođenja nove tehnologije ili kod upućivanja radnika na novo radno mjesto.

STRUČNI POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/1378/15, 12/18) definirana je obveza provedbe procjene utjecaja na okoliša za postojeća, ali i buduća postrojenja.

Za Vas možemo:
 • analizirati i definirati opseg obveze/izrade potrebne dokumentacije Vas kao nositelja budućeg zahvata i/ili operatera postojećeg postrojenja

 • pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliša

 • pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije

 • izraditi elaborat o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša

 • izraditi i provjeravati te raditi analize praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;

 • izraditi akcijske planove zaštite okoliša odnosno akcijske planove zaštite sastavnica okoliša te zaštite od onečišćenja;

 • izraditi program zaštite okoliša

[/fusion_text]

REFERENCE

 • Izrada Nacrta poglavlja OTPAD – Akcijski plan zaštite okoliša Republike Hrvatske

 • Procjena nultog stanja okoliša bivše Tvornice glinice Aluminij d.d. Mostar

 • Elaborat zaštite okoliša za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadne ambalaže na području Republike Hrvatske

 • Elaborat zaštite okoliša za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih guma na području Republike Hrvatske

 • Elaborati zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa

 • Elaborati zaštite okoliša za ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Održivo gospodarenje otpadom

OTPAD

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/1373/1714/1998/19) propisana je obaveza vođenja evidencija o otpadu koji nastaje obavljanjem registrirane djelatnosti.

Inspektori zaštite okoliša u svom nadzoru redovito provjeravaju ovu evidenciju.

C.I.A.K. za Vas može:

 • Uspostaviti i pomoći u vođenju Očevidnika o nastanku i tijeku otpada na obrascu ONTO i/ili e-ONTOza svaku vrstu otpada koju posjedujete odnosno koja nastaje u Vašoj djelatnosti.

 • Pripremiti Prateći list za otpad (Obrazac PL – O) ili pomoć u kreiranju e-PL koji prilikom predaje otpada morate predati  ovlaštenoj osobi

 • Objediniti i dostaviti podatke iz očevidnika u Registar onečišćavanja okoliša ukoliko godišnje u vašoj djelatnosti nastaje ili predate ovlaštenoj osobi više od 0,5 tona opasnog otpada i/ili više od 20 t neopasnog otpada na obrascu PI-1, PI-2 i PL-PPO.

Dodatno za Vas možemo:

 • Odrediti unutar poslovnog prostora najprihvatljiviji dio namijenjen za privremeno skladištenje otpada,

 • Pravilno označiti skladište i spremnike za otpad

 • Organizirati odvojeno skladištenje opasni/neopasni otpada

 • Definirati i odvojiti neopasni otpad čija se svojstva mogu iskoristiti

 • Osigurati spremnike za otpad koji imaju natpis s podacima o vrsti i ključnom broju otpada

Ispuštanje otpadnih voda

VODA

Prema Zakonu o vodama (NN, 66/19) Pravne i fizičke osobe koje pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vode, dužne su te tvari prije ispuštanja u građevine za javnu odvodnju ili drugi prijamnik djelomično ili potpuno odstraniti u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda odnosno okolišnom dozvolom.

Pravne i fizičke osobe

Pravne i fizičke osobe mogu ispuštati otpadne vode u okviru propisanih graničnih vrijednosti emisija. Granične vrijednosti emisije propisuju se za pojedine onečišćujuće tvari ili skupine onečišćujućih tvari:

 1. u industrijskim otpadnim vodama prije njihova ispuštanja u građevine za javnu odvodnju ili u individualni sustav odvodnje i
 2. u svim pročišćenim ili nepročišćenim otpadnim vodama koje se ispuštaju u vode.

Za Vas možemo učiniti sljedeće:

 • Pripremiti dokumentaciju propisanu u Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)

 • Izraditi elaborat za ishođenje vodopravne dozvole

 • Izraditi Operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda

 • Izraditi Plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

 • Izraditi interni pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda

 • Uspostaviti i pomoći u vođenju mjesečnog odnosno godišnjeg očevidnika o količini ispuštene otpadne vode te dostavi podataka dva puta godišnje Hrvatskim vodama na propisanim obrascima

 • Uspostaviti i pomoći u vođenju očevidnika o ispitivanju sastava otpadnih voda te dostavi podataka u Hrvatske vode na propisanim obrascima

 • Pripremiti i objediniti podatke o rezultatima ispitivanja sastava I količini otpadnih voda te prijaviti u Registar onečišćenja okoliša.

Vodopravna dozvola je potrebna za svako ispuštanje otpadnih voda za koje se propisom iz članka 70. stavka 4. ovoga Zakona propisuju granične vrijednosti emisija.

Emisije onečišćujućih tvari u zraku

Emisije onečišćujućih tvari u zraku

Izvori emisija onečišćujućih tvari u zrak mogu biti proizvodni procesi i/ili procesi izgaranja goriva radi dobivanja toplinske/električne energije.

Obaveze mjerenja propisane su Zakonom o zaštiti zraka (Narodne novine 130/1147/1461/17118/18127/19)

Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, (Narodne novine 129/1297/13.) i Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, (Narodne novine 87/17)

Što možemo učiniti za Vas:

 • Ugovoriti obavljanje mjerenja ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak s pravnom osobom koja posjeduje dozvolu ili suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i prirode

 • Pripremiti i objediniti podatke o rezultatima mjerenja te prijaviti u Registar onečišćenja okoliša

 • Pripremiti izvještaj o obavljenim mjerenjima do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu te dostaviti u Ministarstvo

 • Pripremiti obavijest za  Ministarstvo zaštite okoliša i energetike  do 1. ožujka tekuće godine o obvezi učestalosti mjerenja za prethodnu godinu.

Tvari koje oštećuju ozonski omotač

Uređaji za hlađenje i klimatizaciju sadržavaju radne tvari koje ili oštećuju ozonski sloj (kontrolirane tvari) ili fluorirane stakleničke plinove koji doprinose globalnom zatopljenju.

Ukoliko se bavite servisiranjem rashladnih i klima uređaja podliježete odredbama Uredbe o tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima (Narodne novine 90/14)

Što možemo učiniti za Vas:

 • Definirati Vaše obveze sukladno Uredbi

 • Uspostaviti i pomoći u vođenju očevidnika o uporabljenim količinama radnih tvari na obrascu KT 6 i dostaviti ga na uvid Ministarstvu do 31. siječnja tekuće godine za proteklu godinu

 • Uspostaviti sustav zapisnika za svaki rashladni i klimatizacijski uređaj koji je zatečen prazan odnosno bez rashladne tvari na obrascu KTZ 1

 • Otpadne radne tvari primiti u Centar za obavljanje djelatnosti prikupljanja, obnavljanja i oporabe kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova – lokacija Gubaševo 47C, Zabok

Referentna lista stručnih poslova zaštite okoliša

REFERENTNA LISTA

Tvrtka C.I.A.K. d.o.o. temeljem ispunjavanja uvjeta iz zakonskih propisa posjeduje Rješenje – suglasnost za pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš; pripremu i obradu dokumentacije uz zahtjev za izdavanje upute o sadržaju studije; izradu elaborata o zaštiti okoliša koji se odnose na zahvate za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš uključujući i izradu elaborata o sanaciji okoliša; izradu i provjeru te analizu praćenja stanja za pojedine poslove i grupe poslova iz područja zaštite okoliša i za potrebe Registra onečišćavanja okoliša;izradu akcijskih planova zaštite okoliša odnosno akcijskih planova zaštite sastavnica okoliša te zaštite od onečišćenja; izradu programa zaštite okoliša, izradu programa sanacije – Klasa: UP/I 351-02/14-08/44; Ur.broj: 517-06-2-2-2-14-2.

Programa sanacije okoliša na lokaciji preduzeća „ZRAK“ d.d. Sarajevo od zaostalih količina sirovina i opasnog otpada na bazi cijanida i kroma -Cr+6 za potrebe Reciklon d.o.o, Sarajevo, siječanj 2010. godine

 • Izrada prijedlog sustava upravljanja medicinskim otpadom u Hercegovini za potrebe tvrtke Reciklon d.o.o., Sarajevo, ožujak 2011. godine
 • Elaborat nulto stanje bivše tvornice glinice Aluminij d.d. Mostar, kolovoz 2011. godine
 • Akcijski plan zaštite okoliša Republike Hrvatske – poglavlje otpad, svibanj 2011. godine
 • Projekt „REMEDISANUS” – Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanja biraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju lokaliteta – Remedijacija tla na jednom divljem odlagalištu na području Krapinsko zagorske županije, svibanj 2012. godine
 • Projekt „REMEDISANUS” – Poboljšanje kvalitete života stanovnika i očuvanja biraznolikosti kroz sanaciju i remedijaciju lokaliteta – Remedijacija tla na jednom divljem odlagalištu na području Grada Zaprešića, svibanj 2012. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 302, Sektor obnovljivi izvori energije, Fotonaponska elektrana (FNE) Solarna energija Pipinić 1, SOLARNA ENERGIJA PIPINIĆ, prosinac 2012. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 101, Sektor mljekarstva, Izgradnja gospodarske građevine za uzgoj koza – kozarnika za 20 UG, OPG STEVAN DRAČA, siječanj 2013. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz programa IPARD za mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice, Podizanje i opremanje novih višegodišnjih nasada trešanja, PRIUS FRUCTUS d.o.o., travanj 2013. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Gospodarska građevina za preradu ribe, PADRELE Riba d.o.o., srpanj 2013. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, Podizanje trajnih nasada lješnjaka (lijeske) , OPG Pavičić Marko, ožujak 2014. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 101, Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa; OPG Marijana Pavlečić, Sisak, travanj 2014. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 101, Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranjai dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa; Dalmaconsult d.o.o., Omiš, svibanj 2014. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 101, Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranjai dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa; OPG Pulić, Skradin, svibanj 2014. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za dodjelu sredstava iz IPARD programa za mjeru 101, Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranjai dostizanja standarda zajednice unutar IPARD programa; OPG Bura, Zagreb, lipanj 2014. godine
 • Uspostava sustava upravljanja okolišem, Poslovni park Zagreb d.o.o.,svibanj 2014. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat betonara kapaciteta 65 m3/h na lokaciji Strojarska 5, Sesvetski Kraljevec, siječanj 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat poslovna građevina skladište neopasnog krutog otpada na lokaciji poduzetničke zone “Istok”, Općina Kloštar Podravski, veljača 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat poslovan građevina za neopasan kruti otpad Novoselo Trnovačko – Gospić, svibanj 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Mala hidroelektrana Brestovac 150 kW, lipanj 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat interni sustav odvodnje i uređaj za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda (400 ES) „DOM LJESKOVICA“, Nova Ljeskovica, k,č. 406, K.O. JURKOVAC, srpanj 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat rekonstrukcija nerazvrstane ceste C1- PETROVINA-MENJAČKI duljine 1.410 m, rujan 2015. godine
 • Program sanacije klizišta uz nerazvrstanu cestu u naselju Dobri Zdenci, Općina Gornja Stubica, Krapinsko zagorska županija, rujan 2015. godine
 • Program sanacije klizišta uz nerazvrstanu cestu u naselju Završje Začretsko, Općina Sveti Križ Začretje, Općina Sveti Križ Začretje, Krapinsko zagorska županija, rujan 2015. Godine
 • Program sanacije klizišta na lokalnoj cesti u naselju Ciglenica Zagorska, Općina Sveti Križ Začretje, Krapinsko zagorska županija, listopad 2015. Godine
 • Program sanacije klizišta uz nerazvrstanu cestu Zagorska ulica u naselju Stubičke Toplice, Općina Stubičke Toplice, Krapinsko zagorska županija, listopad 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat – rekonstrukcija i izgradnja kompleksa Opće bolnice (OB) „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku, listopad 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat – rekonstrukcija i dogradnja Opće bolnice Bjelovar (FAZA I), u Bjelovaru, Ul. A.Mihanovića 8, listopad 2015. Godine
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat izgradnje spojne građevine između Odjela II i Odjela III sa servisnom internom prometnicom Službe za produženo liječenje i palijativnu skrb, Opće bolnice Varaždin, Varaždinska br 2., 42220 Novi Marof, listopad 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat rekonstrukcija – dogradnja Interne klinike u svrhu izgradnje objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) sa izgradnjom mosta u svrhu povezivanja sa zgradom kirurgije i rekonstrukcijom interne prometnice te rekonstrukcije – nadogradnja 2. Kata objekta CT-a , u sklopu KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE, Zagreb, listopad 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat novi objekt Kliničkog odjela forenzične psihijatrije – rekonstrukcija postojećeg prizemnog objekta u sklopu Klinike za psihijatriju Vrapče, Zagreb, listopad 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat poslovna građevina „TEHNOLOŠKI PARK VARAŽDIN – CENTAR KOMPETENCIJE ZA OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE“ (TPV-CKOIE) gospodarska zona Brezje,k.č.br. 10318/5 k.o. Varaždin, studeni 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat SUNČANA ELEKTRANA GRADIĆ, na dijelu k.č. br. 1868/1 k.o. Kula Atlagić, Grad Benkovac, Zadarska županija, studeni 2015. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat uređenje potoka Velika rkm 3+200 do rkm 8+100, Općina Mače, Krapinsko zagorska županija, prosinac 2015. godine
 • Terminal za rasute terete u luci Ploče prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja,siječanj 2016. Godine
 • Elaborat zaštite okoliša za mišljenje o prihvatljivosti rješenja kojim je namjeravani zahvat izmjena zahvata vjetroelektrana Glunča prihvatljiv za okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i program praćenja stanja, veljača 2016. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat SUNČANA ELEKTRANA HRVACE 1 I HRVACE 2, k.č. 755/1 i k.č. 4918 k.o. Hrvace; k.č. 4508/3, k.č. 3995/1 i k.č. 4604 k.o. Gornji Bitelić, Općina Hrvace, Splitsko-dalmatinska županija, veljača 2016. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat Građevina za gospodarenje otpadom Poslovno proizvodna zona „LONIĆI“, Bibinje, Zadarska županija, ožujak 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat Radna površina za proizvodnju čeličnih konstrukcija brodova „Odisej“, k.č. 7735 k.o. Kaštel Sućurac, predio Krknjač, Kaštela, Splitsko dalmatinska županija, ožujak 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat Rekonstrukcija pogona za preradu mesa MESNA INDUSTRIJA VAJDA D.D., ČAKOVEC, ožujak 2016. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat
 • SUNČANA ELEKTRANA KARIN, Grad Obrovac i Grad Benkovac, Zadarska županija, svibanj 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša izmjena zahvata TRAJEKTNI TERMINAL U LUCI GAŽENICA U ZADRU – REKONSTRUKCIJA DIJELA POSTOJEĆE RIBARSKE LUKE U BENZINSKU POSTAJU S PRATEĆOM INFRASTRUKTUROM, GAŽENICA na dijelu k.č. 10806/6 (kopno) i dijelu k.č. 10806/1 (more), obje k.o. Zadar, Zadarska županija, lipanj 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE DIONICA: JADEKI-GRDENCI, GRAD ZABOK, Krapinsko Zagorska županija, lipanj 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat IZMJENA ZAHVATA UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA KARIN SLANA, K.Č.BR. 1655/752, K.O. GORNJI KARIN, Grad Obrovac, Zadarska županija, listopad 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za zahvat REKONSTRUKCIJA DVIJE POLJOPRIVREDNO GOSPODARSKE GRAĐEVINE na k.č.br. 80 K.O. Postira, Općina Postira, Splitsko-dalmatinska županija, listopad 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat SUNČANA ELEKTRANA GORNJI HUMAC, Općina Pučišća i Općina Selca (otok Brač), Splitsko-dalmatinska županija, studeni 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat SPOJNA CESTA S PRIKLJUČKOM NA DRŽAVNU CESTU D306 U ZATONU DIONICA: NERAZVRSTANA CESTA ZATON (ŠEPURINE) – FARMA KRAVA (NINSKI STANOVI), Grad Nin, Zadarska županija, prosinac 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat REKONSTRUKCIJA PROIZVODNE ZGRADE POGON ZA PROIZVODNJU BOJA, LAKOVA I OSTALIH KEMIJSKIH PROIZVODA K.Č.BR. 477/40, K.O. DUBRAVICA, Općina Dubravica, Zagrebačka županija, prosinac 2016.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat IZGRADNJA PROMETNICE, PJEŠAČKE I BICIKLISTIČKE STAZE, Ul. Vladimira Nazora – k.č.br: 2204, 2111, 2448 i 2203, k.o. Otok, Grad Otok, Vukovarsko-srijemska županija, siječanj 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša IZMJENA ZAHVATA – VJETROELEKTRANA OPOR, Grad Kaštela, Općina Prgomet i Općina Lećevica, Splitsko dalmatinska županija, siječanj 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE od naselja Suha Mlaka do granice s Općinom Čađavica k.č. br. 508/2, 511/2, 516/2, 521/2, 590, 591, 592, 602 i 603 u k.o. Suha Mlaka, te k.č. br. 627/2 u k.o. Donje Bazije, Virovitičko-podravska županija, veljača 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat OBJEKT ZA PROIZVODNJU TRAJNIH SUHOMESNATIH PROIZVODA – „PRŠUTANA“, Grad Drniš, Šibensko kninska županija, travanj 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat UREĐAJ ZA BIOLOŠKO PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA, Planinarski dom Jankovac, Općina Čačinci, Virovitičko-podravska županija, travanj 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat POSLOVNA ZGRADA ZA GOSPODARENJE VOZILIMA – OTPADNA VOZILA, K.Č.BR. 1165, K.O. KARLOVAC I, Grad Karlovac, Karlovačka županija, svibanj 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša IZMJENA ZAHVATA – VJETROELEKTRANA BORAJA II, srpanj 2017. godine
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat FOTONAPONSKA ELEKTRANA ŠESTANOVAC, Općina Šestanovac, Splitsko-dalmatinska županija, rujan 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat Sunčana elektrana Tarabnik, Grad Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, studeni 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliša za zahvat Sunčana elektrana Tijarica, Grad Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, studeni 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat UREĐENJE POTOKA PUTKOVEC, RKM 0+943,1 – 3+283,1 Općina Đurmanec, Krapinsko zagorska županija, studeni 2017.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat POGON ZA PROIZVODNJU PRŠUTA I DRUGIH SUHOMESNATIH PROIZVODA, gospodarska zona Ravča, Grad Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija, siječanj 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE CESTE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U MAGDALENIĆEVOJ ULICI I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE, NERAZVRSTANE SPOJNE CESTE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE K.Č. 3042/1, K.O. BEDEKOVČINA, Općina Bedekovčina, Krapinsko-zagorska županija, veljača 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat CRPLJENJE PODZEMNE VODE IZ BUŠOTINE „EZ-1“, K.Č.BR. 1386/2, K.O. REČICA ZA TEHNOLOŠKE POTREBE NA FARMI JUNADI ŠUMBAR, Grad Karlovac, Karlovačka županija, ožujak 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆE NERAZVRSTANE CESTE NC001, ZAGORSKA SELA- BREZAKOVEC- GORNJI ŠKRNIK, Općina Zagorska Sela, Krapinsko-zagorska županija, ožujak 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša IZMJENA TEHNIČKOG RJEŠENJA VJETROELEKTRANE SENJ- PROMJENA TIPA VJETROAGREGATA I SMANJENJE BROJA VJETROAGREGATA, travanj 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat SABIRNI KANAL ZA ODVODNJU UNUTARNJIH VODA PODRUČJA GLIBUŠA (UZ ŽUPANIJSKU CESTU ŽC-6218 VID-METKOVIĆ), Grad Metković, Dubrovačko-neretvanska županija, lipanj 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA POSTOJEĆEG KOMPLEKSA FARME JUNADI LJUBLJANICA NA K.Č.BR. 331/1 I 331/3, K.O. ŽIRČICA, Općina Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija, lipanj 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat CRPLJENJE PODZEMNE VODE IZ BUŠOTINE „EZ-1“, K.Č. BR. 1780/1, K.O. KARLOVAC I ZA TEHNOLOŠKE POTREBE PROIZVODNOG POGONA- PPK KARLOVAČKA MESNA INDUSTRIJA D.D., Grad Karlovac, Karlovačka županija, srpanj 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat CRPNA STANICA „MALA LUDINA“ S PRIKLJUČNIM CJEVOVODIMA, Općina Velika Ludina, Sisačko-moslavačka županija, rujan 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat SANACIJA DESNOG SAVSKOG NASIPA OD KMN 0+350 DO KMN 1+250 U NASELJU UŠTICA NA K.Č.BR. 2633 K.O. UŠTICA, Općina Jasenovac, Sisačko-moslavačka županija, studeni 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat FOTONAPONSKA ELEKTRANA SUKNOVCI (8 MW) S PRIKLJUČNIM SN VODOM I PRISTUPNOM PROMETNICOM, Općina Promina, Šibensko-kninska županija, studeni 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat FOTONAPONSKA ELEKTRANA PLISKOVO (5 MW) S PRIKLJUČNIM SN VODOM I PRISTUPNOM PROMETNICOM, Općina Biskupija, Šibensko-kninska županija, prosinac 2018.
 • Elaborat zaštite okoliša, IZMJENA VJETROELEKTRANE (VE) ZD2P- PROMJENA TIPA VJETROAGREGATA, siječanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša, IZMJENA VJETROELEKTRANE (VE) ZD3P- PROMJENA TIPA VJETROAGREGATA, siječanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat POVEĆANJE KOLIČINE CRPLJENJA PODZEMNE VODE IZ BUNARA ZB-1 I ZG-1 DRUŠTVA CEDEVITA D.O.O. U APATOVCU NA K.Č. 4470 I K.Č. 4407, K.O. APATOVEC, Koprivničko-križevačka županija, veljača 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat FOTONAPONSKA ELEKTRANA VRBNIK (4,5 MW) S PRIKLJUČNIM SN VODOM I PRISTUPNOM PROMETNICOM, Općina Biskupija, Šibensko-kninska županija, veljača 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat DVA TOVILIŠTA JUNADI (GOVEDA) SA OTVORENIM SPREMNIKOM GNOJA NA K.Č.BR. 331/1, K.O. ŽIRČICA, Općina Martinska Ves, Sisačko-moslavačka županija, svibanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat AKUMULACIJA DIVLJA DOLINA, Općina Kneževi Vinogradi, k.o. Suza i k.o. Zmajevac, Osječko-baranjska županija, svibanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat SUNČANA ELEKTRANA TIJARICA (20 MW) I SUNČANA ELEKTRANA TARABNIK (30 MW), Grad Trilj, Splitsko-dalmatinska županija, lipanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat AKUMULACIJA LAPOVAC I., Grad Našice, k.o. Vukojevci, k.o. Ceremošnjak, Osječko-baranjska županija, srpanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat POVEĆANJE KOLIČINE CRPLJENJA VODE IZ EKSPLOATACIJKOG ZDENCA „EZ-1“ ZA TEHNOLOŠKE POTREBE POGONA MESNE INDUSTRIJE VAJDA D.D., K.Č.BR. 3001/1, K.O. ČAKOVEC, Grad Čakovec, Međimurska županija, srpanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat SOLARNA ELEKTRANA KOLARINA (SNAGE DO 38 MW), Grad Benkovac, Zadarska županija, srpanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat SOLARNA ELEKTRANA RAŠTEVIĆ (SNAGE DO 41 MW), Grad Benkovac, Zadarska županija, srpanj 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat POSLOVNA ZGRADA ZA KISELJENJE I PRERADU KISELOG KUPUSA NA K.Č.BR. 8741, K.O. OGULIN, Grad Ogulin, Karlovačka županija, kolovoz 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat SUNČANA ELEKTRANA KORLAT, Grad Benkovac, Zadarska županija, kolovoz 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat SOLARNA ELEKTRANA ŠESTANOVAC, Općina Šestanovac, Splitsko-dalmatinska županija, kolovoz 2019.
 • Elaborat zaštite okoliš, IZMJENA SUNČANE ELEKTRANE KARIN- POVEĆANJE PRIKLJUČNE SNAGE SA 9,9 MW NA 30 MW, Grad Obrovac (dio) i Grad Benkovac (dio), Zadarska županija, rujan 2019.
 • Elaborat zaštite okoliša za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat POGON ZA PRERADU MESA- FAZA II, MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O.O., gospodarska zona Ravča, Grad Vrgorac, Splitsko-dalmatinska županija, listopad 2019.

KLIJENTI

Naše usluge koristi preko 2.000 hrvatskih kompanija. Među našim zadovoljnim klijentima nalaze se Pliva, INA, Belupo, JANAF, Podravka, HEP, General Electrics, HAC, HS Produkt, Đuro Đaković, Končar, Hospira, Kvasac, Genera, Brodotrogir i Brodosplit. Ponosni smo nosioci brojnih koncesija i međunarodnih licenci.

Zbrinuli smo preko 500.000 tona opasnog otpada iz Vašeg susjedstva.

Očistili smo nekoliko stotina kilometara autoceste za Vas.

Recikliramo preko 95% olovno kiselih baterija u Hrvatskoj kako bi proizveli nove za Vas.

Reciklažni centar u Zaboku jedini je centar u Hrvatskoj koji zadovoljava sve europske standarde.

Ponosni smo promotor održivog kružnog gospodarstva.